Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

MẢI MIẾT CUỒNG SAY


MẢI MIẾT CUỒNG SAY 
[Điệp ngữ]

Mãi hoài lộng ái mãi hoài say
Cứ thỏa duyên nồng cứ thỏa bay
Đừng lặng mùi hương đừng lặng vẩy
Chớ phai sắc mộng chớ phai trầy
Không màng bạc bẽo không màng gảy
Nỏ chuộng lọc lừa nỏ chuộng thay
Kiều diễm  phòng loan kiều diễm dậy
Phả tràn hạnh phúc phả tràn mây

Phả tràn hạnh phúc phả tràn mây
Đẹp đẽ duyên tình đẹp đẽ thay
Đừng vội lòng chao đừng vội nhảy
Chớ mau dạ đổi chớ mau trầy
Nồng thơm ngọt nhé nồng thơm trẩy
Diệu ngát lâng nè diệu ngát bay
Chung thủy muôn đời chung thủy vậy
Mãi hoài lộng ái mãi hoài say 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét